اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0911377793509113777935

دارای جواز کسب/سن 35 سال/سابقه کار 15/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/