عقیلی
استان گلستان، گرگان، ‫خیابان زنگیان، ایران
‫خیابان زنگیان گرگان استان گلستان IR
0911754753209117547532

سن 38 سال/20 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و سفت کاری و نما /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار سفت کاری 80 هزار تومان