اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار مریم گرگان استان گلستان IR
0938022530909380225309

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار توافقی