اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377677909113776779

سن 34 سال/15 سال سابقه/نجاری سیار و تعمیر و ساخت لوازم چوبی/هزینه توافقی