اسا اندیش
گرگان,شهرک بهزیستی
پاسداران گرگان استان گلستان IR
0911792285809117922858

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن30سال/10 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار برق از 7 و توافقی