آسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
چوب بری گرگان استان گلستان IR
0911965282509119652825

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 55سال/سابقه کاری 40 سال/هزینه اجرای کار خرپا کیلویی 1500,اسکلت از 1000,درب و پنجره از 2هزار تومان