سنچولی
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
چناران گرگان استان گلستان IR
0935960649609359606496

مدرک فنی حرفه ای/ سن 35سال/10 سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری ونما /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و راه پله15 و نما از 50 هزار تومان