اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377079509113770795

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 42 سال/سابقه کاری 20 سال/انجام تمام کار های ساختمانی مربوط به بنایی/هزینه اجرای کار توافقی با مشتری طبق بازار