کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
کوچه ورزش گرگان استان گلستان IR
0911791101709117911017

سن 20 سال/سابقه کار 3 سال/هزینه طبق بازار