صابری
کردکوی، استان گلستان، ایران
میدان مفتح کردکوی استان گلستان IR
0911796552709117965527

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 31 سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و بدنه 15 و راه پله15 و پله 10 هزار تومان