اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، شهروند، ایران
سی متری رسالت گرگان استان گلستان IR
0911969134009119691340

سن 32 سال/16سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از13,نما ساده از20,نمارومی80,نیمه رومی از40,راه پله از19,راه پله رازای12 هزار تومان