اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان شهید رجایی گرگان استان گلستان IR
0919201229509192012295

سن 33 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 14 هزار تومان