اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
10 Kashani Mashhad Razavi Khorasan Province IR
0911170132709111701327

دارای جواز کسب/سن 32 سال/سابقه کار 7/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/تفکیک کنتور و لوله کشی و تعمیر