کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار غدیر گرگان استان گلستان IR
0911701577209117015772

سن 48 سال/سابقه کار 30 سال/هزینه طبق بازار