اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بین عدالت 32 و 34 خیابان ولی‌عصر گرگان استان گلستان IR
0938545285109385452851

سن 24 سال/8 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های کاشی کاری/هزینه اجرای کف 10,بدنه 12ت