اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0911377258409113772584

دارای جواز کسب/سن 37 سال/سابقه کار 16/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/تفکیک کنتور و لوله کشی و تعمیر