بیاتی
استان گلستان، گرگان، ایرانمهر بالا، ایران
ایرانمهر بالا گرگان استان گلستان IR
0911370218909113702189

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 31سال/12سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار بدنه6 و سقف و ابزار و گلوئه 10 هزار تومان و کاذب توافقی