اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
استرآبادی گرگان استان گلستان IR
0911370198909113701989

دارای مدرک فنی حرفه ای/سن37سال/12سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی