رحیمی
شهرک جهاد
شهرک جهاد گرگان استان گلستان IR
0911728237409117282374

سن 27 سال/12سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و راه پله15 و بدنه20 و نما از 25 هزار تومان به بالا