اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
38 چناران گرگان استان گلستان IR
0915813780209158137802

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 54سال/30 سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاشی 10 و سرامیک 8 هزار تومان