کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
عدالت 9 گرگان استان گلستان IR
0990366027809903660278

سن 30سال/سابقه کار 12 سال/هزینه طبق بازار