اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0933350142409333501424

دارای جواز کسب/سن 36 سال/سابقه کار 4/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار / نیرو کامل