اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهید بهشتی گرگان استان گلستان IR
0990505274109905052741

سن 232سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12 و بدنه 14 هزار تومان