اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
70 چناران گرگان استان گلستان IR
0911277227509112772275

مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/17سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و بدنه 12 هزار تومان