آقابابایی
Sa'd Ābād - سعد آباد، Unnamed Road, ایران
سعد آباد Gorgan Golestan Province IR
0911700351509117003515

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 40سال/20 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار طبق بازار