اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Ramezani Street Gorgan Golestan Province IR
0919127154509191271545

دارای مدرک/سن 35سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و بدنه 12 هزار تومان