دماوندی
استان گلستان، گرگان، خیابان رازی، ایران
طهماسبی گرگان استان گلستان IR
0901138978109011389781

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 35 سال/10 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده از 5 و ابزار از 10 هزار تومان