اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0911169002409111690024

دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 34سال/سابقه کاری 10سال/هزینه اجرای کار از 14 هزار تومان