اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
فلاحی 5 گرگان استان گلستان IR
0911524044309115240443

سن 34 سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای توافقی