کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
شهدا گرگان استان گلستان IR
0911970229109119702291

سن 29 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار