اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
كاشاني 26 گرگان استان گلستان IR
0938297498409382974984

سن 50 سال/سابقه 35 سال/اجرای کار های بنایی و کارگری به صورت روزمزد و توافقی