اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911965238509119652385

سن 35 سال/12 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های مربوط به کاشی کاری/هزینه اجرای کف و بدنه 10