اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911178937609111789376

دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 34 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز