اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911700461309117004613

سن 31 سال/سابقه 11 سال/مدل ماشین نیسان 78/هزینه توافقی