کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
فلکه هوایی گرگان گرگان استان گلستان IR
0911875401509118754015

سن 46 سال/سابقه کار 20 سال/هزینه طبق بازار