اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
گلبرگ ۱۱ گرگان استان گلستان IR
0911175850209111758502

دارای جواز کسب/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 38 سال/سابقه کاری 20 سال/هزینه اجرای کار ساخت درب کیلویی از 1700,خرپاسازی کیلویی 1200,اسکلت 1100,پنجره200 و کمپارس با توجه به طرح از 10 هزارتومان