اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان ملل گرگان استان گلستان IR
0911794762209117947622

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 55 سال/40 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی