اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
38 چناران گرگان استان گلستان IR
0930037983809300379838

دارای جواز کسب /سن30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی