اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهید شکاری گرگان استان گلستان IR
0930708767409307087674

سن 30 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 14 هزار تومان