اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911963981109119639811

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار از 5,ابزار 10,سقف کاذب از 30 هزار تومان