اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
لاله 3 گرگان استان گلستان IR
0911375694609113756946

مدرک فنی حرفه ای/سن 43 سال/27سال سابقه اجرایی  کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف  و بدنه از12هزار تومان