محمد میر شاه
استان گلستان، گرگان، خیابان باهنر، ایران
خیابان باهنر گرگان IR
0939019015909390190159

سن 28 سال/14 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری و سفید کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار بدنه 7 و ابزار15 و کاذب از 35 هزار تومان