اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Ramezani Street Gorgan Golestan Province IR
0911966171409119661714

مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و بدنه 12هزار تومان