اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار غدیر گرگان استان گلستان IR
0938623856809386238568

سن 25سال/سابقه کار 5 سال/هزینه طبق بازار