بنا
گرگان، استان گلستان، ایران
Talqani Street Gorgan Golestan Province IR
0911483462509114834625

سن 40 سال/سابقه کار 12 سال/هزینه طبق بازار