اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
۳۰ متری آموزش گرگان استان گلستان IR
0911701242709117012427

سن 33 سال/15سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12,گچ از6 هزار تومان