اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
8th Karaj Tehran Province IR
0911519280409115192804

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 50سال/سابقه کاری 30سال/هزینه اجرای کار جوشکاری خرپا کیلویی 800,در و پنجره از 1500,اسکلت از 800 تومان و سقف کاذب توافقی