کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
مطهری 14 گرگان استان گلستان IR
0918973778409189737784

سن 32سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار/اجرای کار به صورت کنترات