اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911752940409117529404

دارای جواز کسب/سن 40 سال/سابقه کار 18/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز