31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
پنج‌پیکر، Beş Yuska, استان گلستان، ایران
پنج پیکر بنر ترکمن Golestan Province IR
0990516513709905165137

اجرای تمام کار های اسکلت و آرماتور بندی/سن 28 سال/سابقه کاری 14 سال/نیروی کار 5 نفر/لوازم کار کامل(قالب و بتن یر  و….)محدوده کار بندر/هزینه اجرای کار متری 14000 هزار تومان